Alergiczny nieżyt nosa – katar sienny, pyłkowica

katar sienny alergiczny niezyt nosa 1
katar sienny alergiczny niezyt nosa 1


Aler­giczny nie­żyt nosa jest sta­nem zapal­nym toczą­cym się w ślu­zówce nosa. Czę­sto rów­no­cze­śnie docho­dzi do aler­gicz­nego zapa­le­nia spo­jó­wek i zatok przy­no­so­wych. Naj­czę­ściej obser­wuje się sezo­nowe nasi­le­nie obja­wów, w szcze­gól­no­ści w okre­sie pyle­nia traw i drzew.

Uwaga: Aler­giczny nie­żyt nosa czę­sto jest obser­wo­wany w prze­biegu tzw. mar­szu aler­gicz­nego. Pacjenci cho­ru­jący na aler­giczny nie­żyt nosa czę­sto w dzie­ciń­stwie prze­cho­dzili bądź wciąż cho­rują na ato­powe zapa­le­nie skóry. Tacy pacjenci mają pod­wyż­szone ryzyko roz­woju astmy.

Naj­częst­sze aler­geny powo­du­jące katar sienny:

 • pyłki (trawy, brzoza, chwa­sty, etc.)
 • roz­to­cza kurzu domo­wego lub roz­to­czy spichrzowych
 • sierść, naskó­rek, wydzie­liny zwie­rząt (kota, psa, konia, bydła, gryzoni)
 • pie­rze
 • aler­geny grzy­bów (ple­śniowe: Alter­na­ria, Cla­do­spo­rium, droż­dżo­wych: Candida)
 • kara­lu­chy
 • lateks
 • for­mal­de­hyd

Uwaga: W przy­padku reak­cji na aler­geny wziewne czę­sto obser­wuje się tzw. reak­cje krzyżowe.

Objawy

 • kicha­nie
 • obfita wydzie­lina z nosa (naj­czę­ściej wodnista)
 • uczu­cie drapania/swędzenia w nosie, uszach, gardle
 • uczu­cie zapcha­nia nosa
 • uczu­cie bólu w zato­kach przynosowych
 • spły­wa­nie wydzie­liny po ścia­nie gardła
 • zapa­le­nie spo­jó­wek (zaczer­wie­nie­nie ślu­zówki oczu, uczu­cie pia­sku pod powie­kami, łzawienie)
 • ból głowy
 • obni­żona koncentracja

Dia­gno­styka

 • wywiad z pacjen­tem (potwier­dze­nie wystę­po­wa­nia obja­wów przy kon­tak­cie z alergenem)
 • testy skórne
 • pomiar stę­że­nia spe­cy­fi­czych prze­ciw­ciał IgE w suro­wicy krwi

Uwaga: Wiele leków sto­so­wa­nych w lecze­niu aler­gii (zwłasz­cza anty­hi­sta­mi­no­wych) może zabu­rzać wynik testów skór­nych, dla­tego powinny one być odsta­wione co naj­mniej 10 dni przed wyko­na­niem dia­gno­styki! Leki te nie zabu­rzają wyni­ków pomiaru IgE pl.wikipedia.org.

Lecze­nie

Lecze­nie redu­ku­jące odpo­wiedź alergiczną:

 • uni­ka­nie uczu­la­ją­cych alergenów
 • odczu­la­nie (spe­ci­fic immu­no­the­rapy, SIT)

Lecze­nie kon­tro­lu­jące objawy:

 • leki prze­ciw­hi­sta­mi­nowe
 • ste­rydy donosowe
 • leki prze­ciw­leu­ko­trie­nowe
 • leki obkur­cza­jące naczy­nia nosa (sto­so­wane spo­ra­dycz­nie i przez krótki okres)

Uwaga: Lecze­nie kon­tro­lu­jące objawy jest naj­czę­ściej lecze­niem dłu­go­ter­mi­no­wym, roz­po­częte z wyprze­dze­niem cza­so­wym w sto­sunku do przy­pusz­czal­nej eks­po­zy­cji na aler­gen, np. przed okre­sem pyle­nia danego gatunku drzewa).

Rate this post