Articles by Grzegorz Szczepański


gf 2ob1 iqT9 xJsm astma steroidooporna przyczyny objawy leczenie 1920x1080 nocrop

Astma oskrzelowa – objawy, diagnostyka, leczenie

Astma to cho­roba, w któ­rej prze­wle­kły pro­ces zapalny toczący się w dro­gach odde­cho­wych pro­wa­dzi do ich nad­mier­nej reak­tyw­no­ści. Pod­czas zaostrze­nia cho­roby oskrze­liki płucne obkur­czają się, co pro­wa­dzi do zmniej­szo­nego prze­pływu powie­trza przez płuca. Obja­wia się to wystę­po­wa­niem…


katar sienny alergiczny niezyt nosa 1

Alergiczny nieżyt nosa – katar sienny, pyłkowica

Aler­giczny nie­żyt nosa jest sta­nem zapal­nym toczą­cym się w ślu­zówce nosa. Czę­sto rów­no­cze­śnie docho­dzi do aler­gicz­nego zapa­le­nia spo­jó­wek i zatok przy­no­so­wych. Naj­czę­ściej obser­wuje się sezo­nowe nasi­le­nie obja­wów, w szcze­gól­no­ści w okre­sie pyle­nia traw i drzew. Uwaga: Aler­giczny nie­żyt nosa czę­sto…