Zdrowie

Newsletter 31 Head and NeckArtboard 2 copy

Zapalenie krtani objawy

Do typowych objawów zapalenia krtani należą uczucie swędzenia oraz przeszkody w gardle połączone z bólem gardła, zwłaszcza przy przełykaniu oraz specyficznym kaszlem a także zmiana tonu głosu aż do jego całkowitej utraty. Kaszel obecny przy zapaleniu krtani jest suchy, często określa się go mianem kaszlu…

Read More

dirty and dry womans skin and hands

Objawy niedoczynności tarczycy

Niedoczynność tarczycy jest to stan powodowany brakiem pewnych hormonów, produkowanych płaśnie przez tarczycę. Hormonami tymi są tyroksyna (T4) oraz trijodotyronina (T3). Na początku objawy są bardzo skryte, niecharakterystyczne, o bardzo niskim nasileniu. Choroba rozwija się…


gf 2ob1 iqT9 xJsm astma steroidooporna przyczyny objawy leczenie 1920x1080 nocrop

Astma oskrzelowa – objawy, diagnostyka, leczenie

Astma to cho­roba, w któ­rej prze­wle­kły pro­ces zapalny toczący się w dro­gach odde­cho­wych pro­wa­dzi do ich nad­mier­nej reak­tyw­no­ści. Pod­czas zaostrze­nia cho­roby oskrze­liki płucne obkur­czają się, co pro­wa­dzi do zmniej­szo­nego prze­pływu powie­trza przez płuca. Obja­wia się to wystę­po­wa­niem…


katar sienny alergiczny niezyt nosa 1

Alergiczny nieżyt nosa – katar sienny, pyłkowica

Aler­giczny nie­żyt nosa jest sta­nem zapal­nym toczą­cym się w ślu­zówce nosa. Czę­sto rów­no­cze­śnie docho­dzi do aler­gicz­nego zapa­le­nia spo­jó­wek i zatok przy­no­so­wych. Naj­czę­ściej obser­wuje się sezo­nowe nasi­le­nie obja­wów, w szcze­gól­no­ści w okre­sie pyle­nia traw i drzew. Uwaga: Aler­giczny nie­żyt nosa czę­sto…